Отворање траен налог на трансакциска сметка на слепо лице