Надоместоци за безготовински трансакции

Надоместоци за услуги поврзани со платежни трансфери во земјата

Надомест по основ на депозит во НБРСМ

Надоместоци за платежни сметки за правни лица

Надоместоци за готовински трансакции

Надоместоци за отворање на платежна сметка

Надоместоци за водење на сметка

Надоместоци за услугите СМС, факс, е-пошта

Надоместоци за останати услуги

Каматни стапки

Архива на документи за платежни сметки и платежни услуги