Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

Вклучување нови точки во Дневниот ред

Предлагање нови одлуки

Прашања во врска со точките од Дневниот ред

Предлози од акционерите

Електронско гласање

Гласање со коресподенција

Гласање преку полномошник

Одлуки донесени на Собрание

Записници од Собрание